Dokumentarkiv

Foreninga Jordeplerock legg vekt på openheit ovanfor publikum. Vi har difor vald å leggje årsmeldingane våre frå dei siste åra tilgjengeleg på internett. Noko informasjon kan likevel vere fjerna, då denne kan innehalde personopplysningar, økonomiopplysingar det er grunn for å hemmeleghalde eller informasjon som ikkje skal tilgjengeleggjerast av forretningsmessige hensyn.